medicalfocusth


มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้แล้ว 29663 คน


Medical Focus EP.5 ผู้ป่วยมะเร็ง รักษาได้ทุกที่...ที่พร้อม ผ่านโครงการ Cancer Anywhere
โดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการกลางปี
วันที่ 28-30 ต.ค. 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 37
วันที่ 21-23 ก.ค.2564 การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 36 หมดเขตลงทะเบียน 25 มิ.ย.64
วันที่ 2-4 เม.ย.2564 การประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2021 Theme: Changing Trends in High Quality Dialysis
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการประชุมวิชาการ
วันที่ 5-7 พ.ค.2564 สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ The6th Annual Meeting of Burn and Wound Healing Association (Thailand) 2021
23-26 ก.ค.2564 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46


Medical Focus Vol. 139
Medical Focus Vol. 138
Medical Focus Vol. 137