medicalfocusth

บี.บราวน์ (ประเทศไทย) ลงนามสนับสนุนร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย พัฒนาศักยภาพให้นางพยาบาลไทย
บี.บราวน์ (ประเทศไทย) ลงนามสนับสนุนร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย พัฒนาศักยภาพให้นางพยาบาลไทย
บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับตลาดในประเทศไทย โดยคุณสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ คุณไพบูลย์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน และคุณก่อศักดิ์ อุดมจิตพิทยา ผู้จัดการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Poster Excellence Award” ร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานชมรมฯ พ.อ.หญิง พว.สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ อุปนายกชมรมฯ และ พ.ต.หญิง พว.จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ เลขาธิการชมรมฯ ในการร่วมมือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางด้านแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายด้านการเขียน การจัดทำ และการนำเสนอ Cases Report โดยจะมีการตัดสินและประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมประจำปีของชมรมฯ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจุดสำคัญของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากนางพยาบาลในการดูแลคนไข้และเติมเต็มวิสัยทัศน์ของบริษัท บี.บราวน์ ที่จะร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนในประเทศไทยนั่นเอง