medicalfocusth

เชิญแพทย์ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาสุขภาพระดับโลก ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 (MDCU Congress 2021)
เชิญแพทย์ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาสุขภาพระดับโลก ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 (MDCU Congress 2021)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในศาสตร์สาขาต่างๆ ร่วมงานประชุมวิชาการ MDCU Congress 2021 ครั้งที่ 57 ภายใต้หัวข้อ Revolutions in Global Health ในรูปแบบ Virtual Meeting โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านปัญหาสุขภาพในระดับโลก

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการกล่าวว่า การประชุมวิชาการประจำปีเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกองค์กร ซึ่งในแต่ละปีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกภาควิชาและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะคัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม การประชุมวิชาการในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Revolutions in Global Health ซึ่งจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงด้านปัญหาสุขภาพในระดับโลก เพราะปัจจุบันพลวัฒของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีความเป็นพลเมืองโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น การพูดถึงประเด็นด้านสุขภาพจึงไม่สามารถมองเพียงบริบทในเขตแดนแต่ละประเทศได้อีกต่อไป ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชาชนทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญร่วมกัน ทำให้วงการการแพทย์ระดับโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ มิติ นอกจากนี้ยังจะเป็นการเชื่อมโยงกับ “School of Global Health” ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้จะมีการพูดถึงอย่างครอบคลุมในหลากหลายมิติ ทั้งความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาการและภาวะแทรกซ้อนของโรค ประสบการณ์การรับมือและจัดการกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยที่ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 รุ่นแรกของประเทศไทย
นอกจากองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่จะมีการพูดคุยคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำงานช่วงการระบาดนี้ เพราะหลายคนอาจเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงานของตนเองหรือภาวะ Burn Out การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงเห็นความสำคัญและเปิดเวทีให้มีการพูดคุยถึงแนวทางรับมือ

นอกจากความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพระดับโลกที่ต้องรับมือกับโรคติดต่ออย่างโรคโควิด-19 แล้ว ยังมีปัญหาสุขภาพอีกหลายด้านที่เป็นปัญหาร่วมกันในระดับโลก ซึ่งจะถูกนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ในหลายๆ ประเด็น Plenary Session โดย Dr. Dennis Carroll ผู้เชี่ยวชาญด้าน Global Health ระดับโลก และหัวข้ออื่นๆ เช่น
ㆍ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต และโรคอ้วน
ㆍ ภาวะมลพิษทางฝุ่นละออง PM2.5
ㆍ เทคโนโลยีในวงการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ Al หรือ Big Data เป็นต้น

ศ.พญ.นิจศรี กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้คณะกรรมการจัดประชุมมีความตั้งใจที่จะรวมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในวงการสุขภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนทุกภาค
วิชาของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดังนั้นหัวข้อการประชุมวิชาการจึงมีความหลากหลาย แต่อยู่ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานประจำปีนี้

การจัดงานปีนี้ยังคงดำเนินการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบ Virtual Meeting อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีห้องประชุมถึง 5 ห้อง แบ่งเป็น ห้องประชุมใหญ่สำหรับการถ่ายทอดสดในหัวข้อที่เป็นที่สนใจและเป็นการ
ทำงานร่วมกันของสหสาขา คู่ขนานไปกับห้องประชุมย่อยที่ภาควิชาต่างๆ จะมานำเสนอผลงานและความรู้ในเวลาเดียวกัน และยังมีหัวข้อที่เป็น video on demand รวมทั้งการประกวดผลงานวิจัยอีกด้วย ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่ายได้ที่ http://www.mdcucongress.com/