medicalfocusth

แพทยสภา แถลงข่าว เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
แพทยสภา แถลงข่าว เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการแถลงข่าว ชี้แจงถึงประกาศแพทยสภาที่ 50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ในการบริหารจัดการกับปัญหาสำคัญๆ ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับโรคภัยไข้เจ็บ วิกฤตโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการรอบแรกได้ เพราะการมุ่งมั่นทำหน้าที่ร่วมกันของแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน รวมทั้งการให้ความร่วมมือจากผู้ป่วย การประสานงานกันของทั้ง 3 องค์ประกอบนี้เป็นหลักการที่สำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในการดูแลการเจ็บป่วยต่างๆ

ประกาศ “หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ประการ” ครั้งนี้ แพทยสภาได้เล็งเห็นความสำคัญของหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยที่จะช่วยยกระดับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยประกาศฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายจึงไม่มีการกำหนดบทลงโทษ แต่เป็นแนวทางให้ผู้ป่วยได้รับรู้และสามารถปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของทีมการรักษาที่จะทำให้การรักษาพยาบาลประสบความสำเร็จ
สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ แนะนำผู้ป่วยรักษาสุขภาพของตนเอง เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นจริงและอยู่ในความรับรู้ ปฏิบัติตามระเบียบที่สถานพยาบาลกำหนดไว้ การใช้สิทธิ์ใดๆ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น ผู้ป่วยท่านอื่นรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งการทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ การทำความเข้าใจลำดับการให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภยันตรายต่อชีวิตให้เป็นลำดับแรก อีกทั้งเน้นย้ำเรื่องความสำคัญในการทำความเข้าใจกระบวนการรักษาก่อนการลงนามในเอกสารยินยอมเพื่อรับการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้โดยสรุปแล้ว ประกาศเรื่อง “หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย” 10 ข้อ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นั้น แพทยสภาคาดหวังที่จะสร้างความเข้าใจกับสังคมและผู้ป่วยให้เข้าใจในหน้าที่พึงปฏิบัติ เพื่อให้กระบวนการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ป่วย รวมทั้งสังคมโดยรวม