medicalfocusth

สธ. จับมือ สพฐ. จัดตั้งยุว อสม. สร้างพื้นฐานระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
สธ. จับมือ สพฐ. จัดตั้งยุว อสม. สร้างพื้นฐานระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 กรมฯ จึงมีแนวความคิดที่จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติด้วยการจัดตั้งยุว อสม.ขึ้นในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่มีอยู่ 30,757 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ โรงเรียนแต่ละแห่งจะคัดเลือกจากแกนนำนักเรียนที่มีจิตอาสาโรงเรียนละ 10 คน เพื่อนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยยุว อสม.จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนของตัวเอง ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับใบเกียรติบัตรยุว อสม.ไว้เป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของตัวเอง

"ต่อไปเราจะมียุว อสม.เพิ่มอีกกว่า 3 แสนคนที่จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องสุขอนามัย เป็นพื้นฐานของระบบสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืน ไม่ใช่แค่ป้องกันโรคโควิด-19 เท่านั้น ไม่ว่าจะมีโรคอะไรมาก็ป้องกันได้" นพ.ธเรศ กล่าว

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนของชาติ