medicalfocusth

รองเท้าเลเซอร์เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ใช้สะดวกได้ที่บ้าน-แผลหายเร็วขึ้น 60%
รองเท้าเลเซอร์เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ใช้สะดวกได้ที่บ้าน-แผลหายเร็วขึ้น 60%
: งานวิจัย การศึกษาประสิทธิผลของการใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่ำ ในการรักษาแผลในบริเวณเท้าอันเกิดจากโรคเบาหวาน

ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนจากอาการของโรคเบาหวาน เช่น 10% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมักมีแผลเบาหวาน ที่ผ่านมาได้มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ low level laser therapy (LLLT) มาใช้ในการรักษาแผลเบาหวาน โดยหลักการของ LLLT คือการฉายแสงเลเซอร์พลังงานต่ำในช่วงความยาวคลื่น 660 nm และ 850 nm ซึ่งแสงในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการเร่งอัตราการฟื้นฟูแผล

ทีมวิจัยจึงนำหลักการดังกล่าวมาพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มอัตราการฟื้นฟูแผลเบาหวานได้ และได้รับความร่วมมือจาก บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ในการผลิตเครื่องมือ LLLT device โดยรวมช่วงความยาวคลื่น Laser 2 ช่วงคลื่นไว้ด้วยกัน คือ 660 nm สำหรับรอยแผลที่ตื้น และ 850 nm สำหรับรอยแผลที่ลึก

ทั้งยังได้พัฒนารูปแบบของเครื่องมือในลักษณะของรองเท้าไว้สวมเพื่อให้ครอบคลุมแผลเบาหวานที่เท้าของผู้ป่วยได้ดี ซึ่งมีจุดเด่นที่เน้นการใช้งานแบบ home use สามารถใช้สะดวก และผู้ป่วยสามารถใช้ได้เองโดยไม่ต้องเดินทางมาเพื่อใช้อุปกรณ์ที่โรงพยาบาล และผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเร่งอัตราการฟื้นฟูแผลได้เร็วกว่าการดูแลแผลปกติมากขึ้นถึง 60% นับเป็นองค์ความรู้สำคัญในการศึกษาประสิทธิภาพระยะต่อไป

นักวิจัยหลัก : รศ.นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์ ดร.ณัฐพล เครือคำหล่อ นพ.ภาคย์ หาญอรุณสมบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.เจริญ ตั้งตรงเบญจศีล บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด