medicalfocusth

ชุดตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยปัสสาวะ ใช้งานง่าย-ประหยัดค่าใช้จ่าย-ลดการนำเข้า
ชุดตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยปัสสาวะ  ใช้งานง่าย-ประหยัดค่าใช้จ่าย-ลดการนำเข้า
งานวิจัย การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ เพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชายและมีอุบัติการณ์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากรายใหม่คิดเป็น 8% ของผู้ป่วยมะเร็งในเพศชายทั้งหมด ปัจจุบันวิธีการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากมักใช้การตรวจระดับ PSA ในเลือด ซึ่งเป็นวิธีที่มีความไวสูง แต่มีความจำเพาะต่ำต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีระดับ PSA สูงได้รับการทำหัตถการ หรือได้รับการรักษาเกินความจำเป็น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่พึงประสงค์ และเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ดังนั้นงานวิจัยจึงได้พัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีน PCA3 และชุดตรวจวิเคราะห์ sarcosine ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพตัวใหม่ที่มีความจำเพาะต่อมะเร็งต่อมลูกหมากสูง สามารถเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อใช้ร่วมกับการตรวจระดับ PSA ในเลือด ซึ่งสิ่งที่ตรวจคือปัสสาวะ สามารถเก็บได้ง่าย และไม่ส่งผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย ชุดตรวจใช้งานง่าย และระยะเวลาในการตรวจสั้น สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า หรือใช้เพียงเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นการพัฒนาชุดตรวจต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

นักวิจัยหลัก : ผศ.ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร ผศ.ดร.วิชนันท์ แย้มกมล ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย
ผศ.ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล