medicalfocusth

กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมขยายความร่วมมือ พัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิก ของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายการคลายล็อกโดยอนุญาตให้นำกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยหรือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับกัญชาและการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสังคม

ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับมอบตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จากแพทย์แผนปัจจุบันที่มีประสบการณ์กับผู้ป่วยโดยตรงให้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อนำไปศึกษาวิจัย และพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้เป็นทางเลือกกับผู้ป่วย คาดว่าจะดำเนินการวิจัยได้ในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

กัญชาเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่จำเป็น เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทย จึงก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ควบคู่ไปกันไป