medicalfocusth

สธ. ระดมทุกหน่วยงานร่วมสร้างความเชื่อมั่นจัดกิจกรรม-ประชุม ในพื้นที่ระยองได้อย่างปลอดภัย
สธ. ระดมทุกหน่วยงานร่วมสร้างความเชื่อมั่นจัดกิจกรรม-ประชุม ในพื้นที่ระยองได้อย่างปลอดภัย
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรค เพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการสถานกักกันโรคแห่งรัฐแบบบูรณาการให้ได้ตามมาตรฐาน ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตามกล่องภารกิจศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สคร.6 ชลบุรี และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ ZOOM กับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด ตามรูปแบบ Meeting New Normal

ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ทั้งในพื้นที่และระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจในมาตรการและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเข้มแข็งต่อไป

การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้มีการถอดบทเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำมาตอบโจทย์การทำงาน พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงในส่วนที่ยังมีปัญหา และในแต่ละกล่องภารกิจต้องทำงานเชื่อมโยงกัน จึงต้องนำงานที่ปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนถอดเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับสถานประกอบการ พี่น้องชาวระยอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ เดินทางมาท่องเที่ยว หรือจัดการประชุมในพื้นที่จังหวัดระยองได้ตามปกติ เพราะที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และให้ผลเป็นลบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกัน สามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเน้นชีวิตวิถีใหม่ "สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด"

ด้านแพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กล่าวเสริมว่า การจัดการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ จึงต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operating Center : EOC) รองรับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเกิดความร่วมมือในการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อย่างยั่งยืน