medicalfocusth

แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล
แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล
แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล จัดการเสวนาเรื่อง “"แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" ครั้งที่ 2 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเสวนาครั้งนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรุนแรงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสองแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้การบริการประชาชนได้รับผลกระทบ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงพยาบาล เพราะทำให้เกิดผลกระทบการให้บริการที่ดี ต่อประชาชน แพทยสภาให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของบุคลากรทางสาธารณสุขทุกฝ่ายที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล เป็นอย่างยิ่ง แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล จึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาครั้งที่ 2 ขึ้นเป็นวาระเร่งด่วนในวันนี้ โดยครั้งที่ 1 เราได้จัดเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในครั้งนั้นเราได้รับเกียรติ จากท่านปลัดกระทรวง รองโฆษก อัยการ ตำรวจ และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาทำให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ได้ระดับหนึ่ง สำหรับครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคประชาชน เสวนาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา โดย “ยึดหลัก 3 ป คือ ป้องกัน ป้องปราม และประกาศ” เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลอย่างยั่งยืน