medicalfocusth

"นพ.เกียรติภูมิ" นั่งเก้าอี้ปลัด สธ. คนใหม่
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นปลัดสาธารณสุข คนใหม่

สำหรับประวัติ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ เกิดวันที่ 13 ก.พ. 2505 เป็นแพทย์ด้านจิตเวช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ รพ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 ได้รับอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547 จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 จบ Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2538

นอกจากนี้ ยังจบหลักสูตรการบริหาร รพ.คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540 จบนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 จบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 46 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปี 2548 จบนักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส 2) รุ่นที่ 1 ปี 2552 จบ Senior Executive Programme ณ London Business School ประเทศอังกฤษ ปี 2552 จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 55) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2556 จบหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 ปี 2562

ส่วนประวัติการทำงาน เป็นนายแพทย์ประจำรพ.พระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์ประจำรพ.นิติจิตเวช, รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ศรีธัญญา ปี 2538-2539, ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2539-2540, ผอ.รพ.นิติจิตเวช ปี 2540-2545, ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2545-2547, ผอ.รพ.ศรีธัญญา ปี 2547-2551, รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2551–30 ก.ย. 2556, ผู้ตรวจตราชการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556–30 ก.ย. 2559, รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั่งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559–30 ก.ย. 2560, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560–30 ก.ย. 2561 และตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561–ถึงปัจจุบัน