medicalfocusth

“บอร์ด สมอ.” เห็นชอบมาตรฐานเสื้อกาวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์รับมือโควิด
“บอร์ด สมอ.” เห็นชอบมาตรฐานเสื้อกาวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์รับมือโควิด
บอร์ด สมอ.เห็นชอบมาตรฐานเสื้อกาวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์รวม 7 มาตรฐาน รับมือโควิด กําชับ สมอ.ดําเนินการโดยเร่งด่วน ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

นายจุลพงษ์ ทวีศรี ประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการ ประชุมบอร์ด สมอ.เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ว่า บอร์ด สมอ.ได้เห็นชอบมาตรฐานเสื้อกาวน์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่เพื่อปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสเลือด ของเหลวในร่างกายต่างๆ และวัสดุติดเชื้อ ครอบคลุมทั้งชนิดใช้ครั้งเดียวและชนิดใช้ซ้ำ สําหรับป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของสารละลาย สารคัดหลั่ง เลือด หรือเชื้อโรคระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ รวม 7 มาตรฐาน

ได้แก่ 1) เวิร์กสเตชันในการให้ยาสลบโดยการสูดดมที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 2) อุปกรณ์ช่วยบรรเทาโรคหยุดหายใจขณะหลับ 3) เครื่องช่วยหายใจ สําหรับผู้ป่วยที่ต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจที่ดูแลที่บ้าน 4) เครื่องเพิ่มความชื้นในระบบทางเดินหายใจ 5) อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเครื่องช่วยหายใจระบบทางเดินหายใจบกพร่อง 6) อุปกรณ์ในเครื่องช่วยหายใจระบบทางเดินหายใจไม่เพียงพอ และ 7) เครื่องช่วยหายใจในสภาพแวดล้อมงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และกําชับให้ สมอ.ดําเนินการอย่างเร่งด่วน แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย แต่ยังต้องอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในปลายปีนี้ สําหรับมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ สมอ.ได้ประกาศใช้แล้วทั้งสิ้น 154 มาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบมาตรฐานผ้ากันสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น เนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตผ้ากันไรฝุ่นออกมาจําหน่ายในท้องตลาดเป็นจํานวนมาก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ได้ใช้สินค้าที่มีความปลอดภัย เพราะไรฝุ่นเป็นสาเหตุสําคัญของโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นกันทุกเพศทุกวัย สมอ.จึงได้จัดทํามาตรฐานนี้ขึ้น

นอกจากบอร์ด สมอ.จะเห็นชอบมาตรฐานดังกล่าว และมาตรฐานอื่นๆ อีก 36 มาตรฐานแล้ว ยังได้เห็นชอบให้บังคับผลิตภัณฑ์สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และให้ สมอ. กลับไปทบทวนการบังคับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีพุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง มอก. 2228-2559 และผลิตภัณฑ์เครื่องทําความสะอาดใช้งานความดันสูง และทําความสะอาดใช้ไอน้ำเฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.1871-2552 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย