medicalfocusth

มทส. เก็บผลผลิตช่อดอกกัญชารุ่นแรก 100 กก. มอบ รพ.คูเมืองผลิตยาไทย 9 ตำรับ
 มทส. เก็บผลผลิตช่อดอกกัญชารุ่นแรก 100 กก. มอบ รพ.คูเมืองผลิตยาไทย 9 ตำรับ
ทส. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช่อดอกกัญชารุ่นแรก 100 กิโลกรัม มอบให้ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดพิธีเก็บช่อดอกกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล รุ่นแรก ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา ให้กับทางโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในลักษณะใบกัญชาแห้ง จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตาม “โครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์”

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยได้ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมการผลิตกัญชาแพทย์แผนไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกวัตถุดิบกัญชา การตรวจสอบคุณภาพ การใช้พื้นที่แปรรูป การวิจัยยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีสำหรับทำยาสมุนไพรที่ได้คุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบันถือได้ว่า มทส.เป็นสถาบันการศึกษาได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนพื้นที่ 15 ไร่ ภายในสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ได้รับอนุญาตปลูกจำนวน 3,360 ต้นต่อรอบการผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิตสดได้รวมน้ำหนักกว่า 2,000 กิโลกรัม