medicalfocusth

“สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ” ร่วมกับ “ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กฯ” เชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามของคนไทย”
“สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ” ร่วมกับ “ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กฯ” เชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามของคนไทย”
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไปร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เนื่องใน “วันผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโลก” (World Atopic Dermatitis Day) ในหัวข้อ “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามของคนไทย” ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00น.

งานเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งเป็นโรคใกล้ตัวที่เป็นได้ทุกเพศทุกวัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, ผศ.พญ. สุวิรากร ธรรมศักดิ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล ประธานชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา หัวหน้าสาขาวิชาโรคภูมิแพ้ผิวหนังและอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พญ.รัตนาวลัย นิติยารมย์ อาจารย์สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาร่วมเสวนา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ส่งคำถามหรือข้อสงสัยมาได้ระหว่างการเสวนาในครั้งนี้

สามารถลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ล่วงหน้าและรับฟังได้ทาง
http://www.atxmediastreaming.net/WorldAtopicDermatitisDay หรือสแกน QR code