medicalfocusth

“กรมคุก” จับมือ “สพฉ.” พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานที่คุมขัง
“กรมคุก” จับมือ “สพฉ.” พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานที่คุมขัง
ราชทัณฑ์ ลงนามร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส่งเสริมความรู้พื้นฐาน พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินภายในสถานที่คุมขังอย่างเท่าเทียมและมีมาตรฐาน

ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานที่คุมขัง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พ.ต.อ.ณรัชต์ เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานที่คุมขังดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและทบทวนความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และพัฒนาระบบการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายในสถานที่คุมขัง ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ กับศูนย์สั่งการประสานงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการคืนเข้าสู่สังคมภายนอก รวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับผู้ที่มีสภาวการณ์เจ็บป่วยเฉียบพลันให้พ้นภาวะวิกฤต เหตุฉุกเฉิน ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการและการสูญเสียชีวิต ตลอดจนการจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนพ้นภาวะฉุกเฉิน

ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ กล่าวว่า สพฉ. มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตั้งแต่รับรู้การเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงเริ่มได้รับการบำบัดเจาะจง หรือพ้นภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานพยาบาล ซึ่งการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุขอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติรองรับไว้ แต่เนื่องจากพื้นที่เรือนจำเป็นพื้นที่ซึ่งต้องมีการควบคุมพิเศษ ทำให้อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน

“การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะช่วยพัฒนาระบบการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายในสถานที่คุมขัง ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 1669 ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ถูกคุมขังเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการคืนเข้าสู่สังคมภายนอก โดย สพฉ. จะจัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เอกสารต่างๆ รวมถึงวิทยากรที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในสถานที่คุมขัง” ร.อ.นพ.อัจฉริยะ กล่าว

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศูนย์สั่งการประสานงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ให้ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายในสถานที่คุมขัง ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินของผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป