medicalfocusth

“นพ.จิณณพิภัทร” ร่วมประชุมกรมการจังหวัด รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก-COVID-19
“นพ.จิณณพิภัทร” ร่วมประชุมกรมการจังหวัด รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก-COVID-19
นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้าหน่วยงาน/ นายอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/๒๕๖3 พร้อมรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ผู้ปแวยโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ระหว่าง 1 มกราคม–18 สิงหาคม 2563 (ข้อมูลจากระบบรายงบานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563) พบผู้ป่วยรวม 44,403 ราย อัตราป่วย 66.97 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 32 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.07 สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครพนม ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 26 สิงหาคม 2563 ผู้ป่วยรวม 405 ราย จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าปี 2562 ช่วงเวลาเดียวกัน โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10.14 ปี โดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุกในพื้นที่ โดยได้ปฏิบัติการขอความร่วมมือให้ประชาชนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง และในชุมชนพื้นที่สาธารณะทุกสัปดห์ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจิตอาสาที่ดูแลพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานทุก 2 สัปดาห์ รณรงค์ให้สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ และสถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร จัดเก็บขนะมูลฝอย ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และการให้ความรู้ประชาชน หากมีอาการป่วย เป็นไข้ หรือสงสัยว่าเป็นโรคไช้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้ที่สาธารณสุขเพื่อรับการรักษาทันที ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง โดยเฉพาะยาแอสไพริน หรือยาแก้กปวดลดไข้ขนิดอื่น ๆ หากจำเป็นให้รับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้น”

ในส่วนของสถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 24,049,707 คน อาการรุนแรง 61,793 คน รักษาหายแล้ว 16,599,143 คน เสียชีวิตรวม 823,266 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 1 คน (สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1 คน) ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,403 คน (ติดเชื้อในประเทศ 2,444 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 466 คน) เสียชีวิต 58 คน

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 166 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 2 ราย ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) ยอดสะสม 136 ราย คงเหลือติดตาม 8 ราย (สิ้นสุดการติดตามวันที่ 7 กันยายน 2563)