medicalfocusth

“สมศักดิ์” เปิดงาน “กระท่อมไทย” วางเป้าหมายเป็นพืชเศรษฐกิจ
“สมศักดิ์” เปิดงาน “กระท่อมไทย” วางเป้าหมายเป็นพืชเศรษฐกิจ
“รมว.ยุติธรรม” เผยเตรียมปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด พร้อมศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา “กระท่อมไทย วิถีไทย เพื่อเศรษฐกิจไทย” โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และ พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วม

การเสวนาครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงแนวทางการปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับแนวทางใหม่ในการจัดการปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. พืชกระท่อมในทางเศรษฐกิจ 2. พืชกระท่อมในทางการแพทย์ 3. งานวิจัยและการพัฒนาพืชกระท่อม 4. การใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน และ 5. กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมและแนวทางการปรับกฎหมาย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับกรณีของพืชกระท่อม หากศึกษาและทำอย่างถูกต้อง ผ่านการควบคุมอย่างมีคุณภาพ ประชาชนและประเทศจะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของพืชกระท่อม คือ องค์ความรู้เพิ่มเติม จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันเนื้อหา ข้อมูลด้านพืชกระท่อม ทั้งด้านสังคม วิถีชีวิต กฎหมาย การแพทย์ และการพัฒนาไปสู่พืชเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้คนไทย สังคม และประเทศ ได้รับประโยชน์และโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพืชกระท่อมในมิติต่างๆ

“โดยจะเปิดให้สถาบันการศึกษาที่สนใจศึกษาวิจัยพืชกระท่อมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การแปรรูปพืชกระท่อมในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกทดแทนการปลูกพืชอื่นด้วย และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคภายใต้การดูแลควบคุมของแพทย์ โดยจะมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากงานเสวนาครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุงเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์พืชกระท่อมตามวิถีท้องถิ่นต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายนิยม เผยว่า การเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนท้ายในการพิจารณาว่ากระท่อมจะยังคงมีสถานะเป็นยาเสพติดต่อไปหรือไม่ แต่ทั้งนี้ ขณะที่การพิจารณาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ กระท่อมก็ยังถือสถานะเป็นยาเสพติด ดังนั้น ผู้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับกระท่อมโดยไม่รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการเสพ ขาย ผลิต นำเข้า ส่งออก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับการแปรรูปพืชกระท่อมด้วยการนำไปผสมวัตถุดิบอื่นหรือที่เรียกว่า 4 X 100 ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐไม่สนับสนุนอย่างเด็ดขาด แม้จะมีนโยบายการปรับสถานะพืชกระท่อมก็ตาม ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาสังคมให้ปลอดยาเสพติดได้ โดยหากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการนำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง