medicalfocusth

นครพนม ขยายโอกาสเข้าถึงกัญชาการแพทย์ฯ พัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทย ปรุงยามีกัญชาผสม
นครพนม ขยายโอกาสเข้าถึงกัญชาการแพทย์ฯ พัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทย ปรุงยามีกัญชาผสม
“สสจ.นครพนม” โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้าขยายโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ฯ และขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าจากตำรับยาแผนไทยฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทยด้านการปรุงยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ให้ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง ภายใต้กรอบของประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสมภพ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทย ด้านการปรุงยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกล่าวว่า จังหวัดนครพนมให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งที่มีแพทย์แผนไทยได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดำเนินการเตรียมความพร้อมการสั่งจ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เห็นคุณค่าประโยชน์สูงสุดจากตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

นางวาสนา ศรีวะรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้นำกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยได้ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยได้ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย จัดอบรมให้กับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน และปัจจุบันได้รับใบอนุญาตการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเป็นแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำนโยบายการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทย ด้านการปรุงยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ให้ครอบคลุมกับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทยด้านการปรุงยาตำรบแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ โดยดำเนินการตามกรอบของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 26/5 (4) รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562”

อนึ่ง ผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทย ด้านการปรุงยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ประกอบด้วย แพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 40 คน โดยมี พทป.ปรียานุช สุริยวิทยะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และ พท.จริยา สีทา แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง การปรุงยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่