medicalfocusth

อว. จับมือร่วมกับ สธ. จัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"
อว. จับมือร่วมกับ สธ. จัดตั้ง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย" วันที่ 14 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น 5 อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล

โดย นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กรและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย" โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสี่หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย และในโอกาสนี้ ผู้บริหารทั้งสี่หน่วยงานได้ร่วมพิธีเปิดป้ายและเยี่ยมชม "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"

การจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างบุคลากร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย อีกทั้งเป็นการยกระดับการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีนวัตกรรมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ