medicalfocusth

กรมควบคุมโรค คว้า 5 รางวัลผลงานคุณภาพ “เลิศรัฐ” ประจำปี พ.ศ.2563
กรมควบคุมโรค คว้า 5 รางวัลผลงานคุณภาพ “เลิศรัฐ”  ประจำปี พ.ศ.2563
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และผู้มอบรางวัล ซึ่งทุกๆ ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัลผลงานคุณภาพแก่หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนา หรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

ในงานครั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน จนได้รับรางวัล PMQA 4.0 ระดับ Significance ด้วยคะแนนที่สูงที่สุดของส่วนราชการทั้งหมด จากผลงานความร่วมมือและการดำเนินงานเพื่อรับมือการระบาดของโควิด 19

โดยในปี 2563 นี้ กรมควบคุมโรค มีผลงานที่ได้รับการพิจารณารางวัล จำนวน 5 เรื่อง แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ซึ่งจากการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค ได้รับรางเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ Significance ด้วยคะแนน 470 คะแนน จาก 500 คะแนน ร่วมกับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดของส่วนราชการทั้งหมด จากผลงานความร่วมมือและการดำเนินงานเพื่อรับมือการระบาดของโควิด 19

2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ประเภทพัฒนาการบริการ : ระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค ดิจิทัล “ตรวจจับ แจ้งเตือน จัดการโรค” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ : ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TPEGA) ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) : สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตเบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และ 2) ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) : การดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน : อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์ปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมควบคุมโรค นอกจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น และในปีถัดไปกรมควบคุมโรค จะดำเนินการปรับปรุงองค์กรในการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง และยกระดับงานคุณภาพในเรื่องการขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 และผลักดันให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดพัฒนายกระดับ และมุ่งเน้นการสร้างแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป