medicalfocusth

ศิริราชเปิดให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru สำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา
ศิริราชเปิดให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru สำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru” สู่ “ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งทางรพ.ศิริราชมีนโยบายพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมด้วย ณ บริเวณพื้นที่เจ้าพระยา 10 ไร่

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระบบการแพทย์และสาธารณสุข ในปัจจุบันรพ.ศิริราชให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดหมายพบแพทย์ โดยเฉลี่ย 8,000-10,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นความท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการ และรับมือกับผู้ป่วยช่วงวิกฤตโควิด รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้ผู้ป่วยรพ.ศิริราชจำนวนมากได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถรับการดูแลรักษาต่อเนื่องอย่างเหมาะสมได้ ทางรพ.ศิริราชจึงมีนโนบายพัฒนางานการบริการผู้ป่วยนอก โดยเปิดให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru ณ บริเวณพื้นที่เจ้าพระยา 10 ไร่ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการทั้งหมด 6 ช่องบริการ และสามารถรองรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา ได้ประมาณ 600 คนต่อวัน ยกเว้น ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย และลดความแออัดในการเข้ารับบริการเจาะเลือดห้อง 108 ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ใช้บริการเจาะเลือดแบบ Drive-thru จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีนัดหมาย โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการได้ทาง “แอปพลิเคชัน Siriraj Connect” เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ ของการรับบริการจากรพ.ศิริราช

รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช กล่าวเพิ่มเติมว่า สถิติการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยของรพ.ศิริราชในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 มีจำนวนเฉลี่ย 50,000 รายต่อเดือน โดยในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 08.00 น. มีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยสูงถึง 500 รายต่อชั่วโมง ส่งผลให้บริเวณห้องเจาะเลือด ตึกผู้ป่วยนอกมีความแออัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ ทางรพ.จึงได้พัฒนาการให้บริการ เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ป่วย โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย รวมถึงช่วยลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่รพ.ศิริราช
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช อธิบายเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ป่วยตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายและใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการของตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ป่วยดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Siriraj Connect ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และลงทะเบียน Siriraj connect เพื่อใช้ในการส่งเอกสารรับรองสิทธิ การจองคิวเข้ารับบริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive-thru และการชำระเงิน โดยผู้ป่วยสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ทุกธนาคาร 2) บัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Master card, VISA, JCB) 3) ระบบ SCB Easy (กรณีไม่สามารถชำระเงินผ่าน Siriraj connect สามารถชำระเงินที่จุดบริการได้)

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ป่วยจองคิวการเข้ารับบริการเจาะเลือดแบบ Drive-thru ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect โดยสามารถเลือกวันเข้ารับบริการได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์ก่อนวันนัดหมาย

ขั้นตอนที่ 4
4.1 สำหรับสิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิคู่สัญญา สิทธิประกันสังคม รพ.ศิริราช และผู้ป่วยที่ไม่ใชสิทธิใด ๆ
ต้องเตรียมบัตรประชาชน เพื่อยืนยันสิทธิในวันเข้ารับบริการ
4.2 สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม รพ.อื่น และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จำเป็นต้อง
ยื่นเอกสารสิทธิ และใบส่งตัว ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ก่อนวันเข้ารับบริการเจาะเลือด ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และสามารถตรวจสอบการยืนยันสิทธิของตนเองได้ทางแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการตามวัน และเวลาที่จองคิวไว้ (มาก่อนนัด 15 นาที และไม่เกิน 15 นาทีหลังนัด) โดยแสดงข้อมูลการจองคิวบนหน้าจอแอปพลิเคชัน Siriraj Connect เพื่อยืนยันการนัดหมายต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับบริการ

การเจาะเลือดแบบ Drive-thru ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ต้องชำระเงินเอง นับเป็นอีกช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการเจาะเลือดของ รพ.ศิริราช เพิ่มเติมจากการเจาะเลือดที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1