medicalfocusth

“หมอสุขุม” อำลาตำแหน่งปลัด สธ.ส่งมอบภารกิจสาธารณสุขปี 64 ด้วยหลัก H-SMILE ให้ความสำคัญโครงการตามพระราชดำริ-โครงการเฉลิมพระเกียรติ
“หมอสุขุม” อำลาตำแหน่งปลัด สธ.ส่งมอบภารกิจสาธารณสุขปี 64 ด้วยหลัก H-SMILE ให้ความสำคัญโครงการตามพระราชดำริ-โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบพันธกิจอนาคตสาธารณสุขไทยปี 2564 ว่าที่ปลัดกระทรวงคนใหม่ ด้วยหลัก H-SMILE ให้ความสำคัญโครงการตามพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เตรียมพร้อมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์

นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานรองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง “อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย” ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ว่า ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ อาทิ โครงการในพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการจิตอาสา 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ การปราบลูกน้ำยุงลายและการบริหารจัดการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเป็นจิตอาสาสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรให้มีความก้าวหน้า บรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 ขับเคลื่อนสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับนโยบาย เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 297 แห่ง มีผู้ใช้บริการกว่า 2 แสนราย

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ลดความแออัด ลดการรอคอยและค่าใช้จ่าย โดยพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ การจัดส่งยาใกล้บ้านในชุมชน ทางไปรษณีย์ การรักษาทางไกล (Telemedicine) ผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์ปรึกษาแบบเรียลไทม์ Telemedicniกรรปราบลูกน้ำยุงลาย และ 24 dyopkขยายการผ่าตัดวันเดียวกลับเพิ่มเป็น 24 กลุ่มโรค ระบบบริการปฐมภูมิ มีหมอครอบครัวกระจายครอบคลุมมากขึ้น มีคลินิกหมอครอบครัว 830 ทีม ครอบคลุมประชากร 8 ล้านคน พัฒนา อสม. 1.04 ล้านคนให้เป็น อสม. 4.0 และเป็นหมอประจำบ้านในอนาคต รณรงค์ขับเคลื่อนยุติหรือแบนการใช้สารเคมีอันตราย และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ นายแพทย์ สุขุม ได้ส่งมอบพันธกิจอนาคตสาธารณสุขไทยปี 2564 ให้แก่นายแพทย์ เกียรติภูมิ ว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนต่อไป ด้วยหลัก “H-SMILE” ได้แก่ Health บุคลากรเป็น health Model ที่ดี ใส่ใจสุขภาพประชาชน, Seamless ทำงานไร้รอยต่อทุกพื้นที่ทุกมิติ, Mate มีเพื่อน มีทีม มีเครือข่าย, Integrate คิดและทำอย่างบูรณาการด้วยเป้าหมายเดียวกัน, Life เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างคน สร้างงาน ด้วยใจและปัญญา และ Encourage เสริมพลังเพื่อก้าวผ่านความท้าทาย เพื่อนำไปสู่คนไทยแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

ด้าน นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จะสานต่อนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำไปสู่การปฏิบัติ และจะสานต่อโครงการที่เป็นผลดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน สิ่งสำคัญคือ การสร้างความรักและความสามัคคีภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชน