medicalfocusth

ผนึกกำลัง พาณิชย์-สาธารณสุข-เกษตรและสหกรณ์-มหาดไทย ลงนามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในอาหารส่งออก
ผนึกกำลัง พาณิชย์-สาธารณสุข-เกษตรและสหกรณ์-มหาดไทย ลงนามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในอาหารส่งออก
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (กลาง) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง “การรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก (COVID-19 Prevention Best Practice)” ของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดขึ้นในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี