medicalfocusth

บัญชีกลาง ปรับปรุงอัตราค่าบริการทางรังสีวิทยา เริ่ม 1 ต.ค. 63
บัญชีกลาง ปรับปรุงอัตราค่าบริการทางรังสีวิทยา เริ่ม 1 ต.ค. 63
กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการทางรังสีวิทยา ให้สอดรับกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน มีผล 1 ตุลาคม 2563

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้กำหนดรายการ อัตรา และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลของทางราชการทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน สอดรับกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ และครอบคลุมการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น

มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. แก้ไขรายการเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน จำนวน 55 รายการ เช่น รายการ US Doppler: Eyes ราคาเดิม 1,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 4,000 บาท และรายการ Intraoperative cholangiogram ราคาเดิม 450 บาท ปรับเพิ่มเป็น 1,500 บาท

2. ยกเลิกรายการเดิม จำนวน 80 รายการ เนื่องจากปัจจุบันมีรายการอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่ามาใช้ทดแทนรายการเดิมแล้ว

3. กำหนดเพิ่มรายการใหม่ จำนวน 195 รายการ เช่น รายการ CT Colonography และ MRA Brain+neck (or carotid)

4. ปรับรายการเดิมจากหมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ มาไว้ในหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย จำนวน 2 รายการ (เปลี่ยนรหัสรายการจาก 51440 Transcranial Doppler Ultrasound เป็น 43103 Transcranial Doppler Ultrasound และ เปลี่ยนรหัสและชื่อรายการจาก 51441 Carotid Duplex Scan เป็น 43250 US Doppler: Carotid artery (bilateral))

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯครั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และย้ำด้วยว่า กรมบัญชีกลาง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ปลอดภัยและเป็นธรรม ดังนั้น หากสถานพยาบาลใด ประสงค์จะเสนอรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นรายการที่มีความจำเป็นในการรักษาพยาบาลและไม่มีรายการอื่นสามารถใช้ทดแทนได้เพิ่มเติม ให้เสนอรายการดังกล่าว มายังกรมบัญชีกลาง จะได้รวบรวมและพิจารณาประกาศต่อไป