medicalfocusth

ศ.วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
ศ.วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติยาวนานถึง 132 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงศิริราชพยาบาล ซึ่งผลงานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีบทบาทในการรับใช้สังคมระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จึงได้มีการจัดตั้งรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้รับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัย จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกปีการศึกษาอีกด้วย

ปีการศึกษา 2562 ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จะเข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี หัวหน้าหน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ระยะติดต่อในตับ เพื่อการพัฒนายาและวัคซีน”

ไข้มาลาเรียมีการแพร่ระบาดในหลายภูมิภาคทั่วโลก ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือจากนานาประเทศที่จะกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2573 โดยเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไข้มาลาเรียชนิดนี้

เนื่องด้วยในการรักษาไข้มาลาเรียชนิดไวแวกซ์ ผู้ป่วยต้องรับประทานยา 14 วันเพื่อกำจัดเชื้อในตับให้หมดไป และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานยาไม่ครบทำให้เกิดการป่วยซ้ำ ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี จึงได้ทำการศึกษาวิจัยพื้นฐานในห้องทดลอง และทำการศึกษาภาคสนามในประชากรกลุ่มเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ระยะติดต่อในตับ เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อยอดในการพัฒนายาและวัคซีนต้านเชื้อมาลาเรียไวแวกซ์

ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี ประกอบด้วย การค้นหาเซลล์ตับคนที่สามารถเลี้ยงได้ในหลอดทดลอง เพื่อใช้ศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียระยะติดต่อในตับคน การผลิตยุงที่ติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ การศึกษากลไกในการกำจัดเชื้อมาลาเรียในเซลล์ตับคน และการศึกษาภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในธรรมชาติต่อการติดเชื้อไวแวกซ์ในตับในกลุ่มประชากรไทย

ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์วิจัย” ท่านแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีผลงานวิจัยด้านมาลาเรียทั้งหมดกว่า 250 เรื่อง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดไข้มาลาเรีย

ในฐานะศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งงานวิจัยทุกโครงการจะทำกันเป็นทีม เมื่อเกิดผลสำเร็จ จึงเป็นความสำเร็จของทุกคนในทีม รางวัลมหิดลที่ได้รับถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้รับในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยของไทย และรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในทีมวิจัยรวมทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการทำงานวิจัยด้านนี้ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือการกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทย”