medicalfocusth

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัย
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัย
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP แก่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา (toxicity testing)

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสัตว์ทดลอง ม.นเรศวร ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับการรับรอง OECD GLP มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตลอดจนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากระบวนงานและบุคลากร ผ่านการประสานความร่วมมือโดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) วันนี้เราได้เห็นความก้าวหน้าและความพร้อมของสถานสัตว์ทดลอง ม.นเรศวร ซึ่งได้ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยาของประเทศไทยแล้ว นับเป็นก้าวสำคัญในการพึ่งพาตนเองของประเทศ เนื่องจากการทดสอบในสัตว์ทดลอง (Non-Clinical study) เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของวงจรการพัฒนาวัคซีน ความสำเร็จนี้จึงทำให้สามารถลดการส่งออกชีวเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพไปทดสอบที่ต่างประเทศได้

ด้าน นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในฐานะหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ รับผิดชอบกำกับดูแลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice : GLP) ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือที่เรียกว่า OECD GLP เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ศึกษา พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ยา ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี เครื่องสำอาง ให้มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการที่เหมาะสมทันกับสถานการณ์ของประเทศและของโลกในการปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ในนามของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความชื่นชม และยินดีอย่างยิ่ง ในโอกาสที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบศึกษาวิจัย/พัฒนา (Test facility) ที่ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP ในด้านการทดสอบความเป็นพิษ (Toxicity study) ตามระบบของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยได้รับการประกาศ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลจากองค์กร AAALAC International ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP ในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์หรือ non-clinical safety testing ในสัตว์ทดลองจำพวกหนูและกระต่าย โดยวิธีการทดสอบที่เป็นไปตามหลักการ OECD GLP และวิธีการตามมาตรฐานสากล ซึ่ง ม.นเรศวร เป็นหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ได้มีการทำ MOU การจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ความสำเร็จของสถานสัตว์ทดลองฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และความร่วมมือจากบริษัท Chemon Inc. ประเทศเกาหลีใต้ และ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยนเรศวรหวังว่า สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ช่วยสนับสนุนการทดสอบความปลอดภัยในการวิจัยพัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีววัตถุของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล