medicalfocusth

ธอส. ส่งสินเชื่อพิเศษเพื่อบุคลากรทางการแพทย์
ธอส. ส่งสินเชื่อพิเศษเพื่อบุคลากรทางการแพทย์
ธอส.มอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “HOME FOR MEDICAL” กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.67% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้นปีแรกเพียง 2,900 บาท/เดือน ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองพร้อมสร้างขวัญกำลังใจในฐานะที่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงจัดเตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ HOME FOR MEDICAL อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เพียง 0.67% ต่อปี ,ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี ,ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.65 (ปัจจุบันเท่ากับ 3.50%) ต่อปี

และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี ,กรณีลูกค้ารายย่อยที่หน่วยงานทำ MOU กับ ธอส. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี ,กรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี ,กรณีซื้ออุปกรณ์ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.55%

ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง และกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ 2,900 บาทเท่านั้น

ผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา เภสัชกร เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ซักประวัติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/เวรเปล พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ นักรังสีเทคนิค พนักงานล้างเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานแปลภาษา เจ้าหน้าที่การเงินในสถานพยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพ เจ้าหน้าที่ห้องดับจิต

นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ พนักงานขับรถฉุกเฉินของสถานพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยต้องเปิดใช้บริการ Application : GHB ALL เพื่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563