medicalfocusth

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.)
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ
จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยนพ.วิฑูรย์ เป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและศิษย์เก่า ที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่างๆ

ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมดำเนินงานนั้น ประกอบด้วย การจัดให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทาง Toyota Production System จากการดำเนินการทำให้มีมูลค่าที่ประหยัดได้และลดระยะเวลารอคอย รวมเฉลี่ยได้ 36.45% มีการจัดทำแผนการปรับผังโครงสร้างองค์กรระดับมหภาค มีการดำเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง จนเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ มีการจัดทำโครงการจัดตั้งโรงงานผลิต Flu Vaccine : Scale Up Production Process จนได้วัคซีนสำหรับ Clinical Trail Phase 3 ดำเนินการโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์จนประสบผลสำเร็จ เพาะปลูกกัญชาแล้วเสร็จ และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยากัญชา ตลอดจนการร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมการผลิตชุด PPE “PPE innovation platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล” เป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมระบบการคัดแยกขยะพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย

ผลงานสำคัญอีกเรื่อง คือ การบริหารทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมเป็นทุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีการเพิ่มขีดความสามารถหรือสมรรถนะให้สูงขึ้น (Talent Development) สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ควบคู่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเป็น Innovation Culture มีการพัฒนาระบบ Digital โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านระบบและกระบวนการSAP (SAP Business Integration) หรือ SAP Talent ปี 2563 ซึ่ง SAP เป็น ERP (Enterprise Resource Planning ) ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กรทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management Program) จำนวน 2 รุ่น ปี 2562-2563 และโครงการ GPO Talent Development Project ปี 2563

โอกาสนี้ นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ ซึ่งรางวัลนี้ไม่ได้เป็นความสำเร็จของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นความสำเร็จที่เกิดจากคณาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์มายังตนเอง ในการนำไปปฏิบัติงานจนมาถึง ณ จุดนี้ รวมถึงการได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทุกคน และตนจะดำเนินงานโดยยึดแนวทางและหลักคิดที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อนำพาองค์การเภสัชกรรมไปสู่การเป็น องค์กรแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม ทำให้องค์การเภสัชกรรมได้รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยและประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น มีการผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามภารกิจสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ เพื่อประโยชน์ของสังคม ประชาชน และประเทศชาติ ดังวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรมที่ว่า "เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า และยั่งยืน”