medicalfocusth

รพ.กาฬสินธุ์รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน
รพ.กาฬสินธุ์รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน
ที่ห้องประชุมเพชรแพรวา อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน รุ่น Puritan Bennett 840 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 8000,000 บาท ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสำหรับใช้ในผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทุกประเภท ให้แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมีนายแพทย์ ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์ ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิง จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (รก.) นายแพทย์ ไพบูลย์ วรรณศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นายแพทย์ ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และนางทัศมนภรณ์ วรวิทย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน

สำหรับการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป