medicalfocusth

เปิดศูนย์ฟอกไตฟรี (มูลนิธิสั่งฟ้า) รพ.ศรีสงคราม นครพนม
เปิดศูนย์ฟอกไตฟรี (มูลนิธิสั่งฟ้า) รพ.ศรีสงคราม นครพนม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) เพิ่มการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคไต ที่โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เน้นบริการฟรีในผู้ป่วยด้อยโอกาส ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด ศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน นับเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ต้องเร่งแก้ไข โดยการขยายระบบบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไต ให้ครอบคลุมทั้งการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม การล้างไตผ่านหน้าท้อง เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลชุมชน รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มลดโรค NCDs ลดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดโรคไตวาย

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) จัดตั้งที่โรงพยาบาลศรีสงคราม เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิฟ้าสั่ง เป็นการจัดบริการฟอกไตฟรี โดยเน้นให้บริการผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส โดยมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฟอกไตแก่ผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลศรีสงคราม รายละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงการบริการ ลดการเดินทางไปยังโรงพยาบาลห่างไกล และลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเตียงให้บริการ จำนวน 15 เตียง ให้บริการผู้ป่วยได้สูงสุดวันละ 45 คน

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีเครือข่ายการบำบัดทดแทนไต โดยมีโรงพยาบาลนครพนมเป็นแม่ข่ายให้บริการมีโรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปลาปาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม, โรงพยาบาลเรณูนคร และโรงพยาบาลศรีสงคราม หน่วยบริการเอกชน 2 แห่ง และเครือข่ายบริการล้างไตทางช่องท้อง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสงคราม