medicalfocusth

4 องค์กรด้านการแพทย์จับมือสัมมนา “Safe practice : Situation & Concerns” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
4 องค์กรด้านการแพทย์จับมือสัมมนา “Safe practice : Situation & Concerns” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น. ห้องประชุมชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข โดยสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปฯ แพทยสมาคมฯ แพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดสัมมนา “safe practice: situation and concerns” โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาในครั้งนี้

นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กล่าวว่า ความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักการ First Do No Harm การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีมาตรฐานครอบคลุม และปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ปัจจุบันภาครัฐได้มีการจัดระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษา ดูแลรักษาได้มากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรทางด้านบุคคล และปัจจัยพื้นฐาน อาจพัฒนาไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการรักษา นำไปสู้การร้องเรียนฟ้องร้องอยู่บ่อยครั้งและมีแนวโน้มมากขึ้น

ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรเองจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการสื่อสารที่ดี ในการช่วยกันแก้ปัญหา

การสัมมนา Safe Practice : Situation and Concerns ในครั้งนี้ มีผู้ทรงความรู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับรู้ถึงสถานการณ์ และสร้างความตระหนักในประเด็นความปลอดภัย ในเวชปฏิบัติของบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งขององค์กรแพทย์ที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน การสร้างเครือข่าย การสร้างนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขใน ประเด็น 2 P safety ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววัน

ปัจจุบันต้องยอมรับว่ายังมีช่องว่าง ยังมี Gap ที่พวกเราชาวสาธารณสุข จะช่วยกันคิด เพื่อลดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ลง ช่วยกันทำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังของผู้ป่วยที่ว่ารู้สึกปลอดภัยเมื่อ ถึงมือหมอ

โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ที่จะให้ Safe Practice หรือเวชปฏิบัติที่ปลอดภัย เป็นวาระของชาวสาธารณสุข