medicalfocusth

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู รพ.ราชบุรี รักษาแบบองค์รวม ผู้ป่วยมะเร็ง ระยะประคับประคอง (Palliative care)
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู รพ.ราชบุรี รักษาแบบองค์รวม ผู้ป่วยมะเร็ง ระยะประคับประคอง (Palliative care)
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู รพ.ราชบุรี รักษาแบบองค์รวม ผู้ป่วยมะเร็ง ระยะประคับประคอง (Palliative care) อย่างมีประสิทธิภาพ เผยปี 64 นำร่อง Palliative care เขตสุขภาพละ 2 รพ.ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชู โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง (Palliative care) แบบองค์รวม เน้นการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพ อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยและญาติ ให้การตอบรับการรักษาเป็นอย่างดี เตรียมขยายการรักษา Palliative care เขตสุขภาพละ 2 รพ. ปี 2564 ครอบคลุมทั่วประเทศ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวหลังจาก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วย Palliative Care ณ โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี ว่า โรงพยาบาลราชบุรี ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์และสหวิชาชีพ เพื่อหารือเรื่องการดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วย Palliative Care จากข้อมูลสถิติของประเทศไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เผยถึงสาเหตุการเสียชีวิต ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุการเสียชีวิต อันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้แก่ มะเร็ง ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 112.8 คนต่อ 100,000 ประชากร แม้ว่าระบบการแพทย์และการสาธารณสุขจะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบประคับประคอง (Palliative care) ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะประคับประคอง Thai Traditional Medicine in Palliative Care ได้แก่ มีโรงพยาบาลนำร่องที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง (Palliative care) แบบบูรณาการเขตบริการสุขภาพละ 2 แห่ง , จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง (Palliative care)แบบบูรณาการ(ในโรงพยาบาลนำร่อง) ที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 20 และโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 10 , จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง (Palliative care) แบบบูรณาการ (ในโรงพยาบาลนำร่อง) เข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 5 เป็นต้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จ.ราชบุรี มีการให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แบบประคับประคอง Palliative care ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยให้การรักษาทั้งในรูปแบบไม่ใช้ยาและใช้ยา ซึ่งในปัจจุบันมีตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง แบบประคับประคอง เช่นกัน อันจะนำไปสู่การนำ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย ผ่านการประเมินและติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตามมาตรฐานการสาธารณสุขแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงการดูแลครอบครัว เพื่อให้สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวได้มากที่สุด โดยได้รับรูปแบบ การบริการจาก “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง อโรคยาศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร”