medicalfocusth

อย. ล้ำอีกขั้น! เพิ่ม 17 กระบวนงานอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission)
อย. ล้ำอีกขั้น! เพิ่ม 17 กระบวนงานอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission)
อย. เพิ่มการให้บริการยื่นคำขออนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission) อีก 17 กระบวนงาน แล้ววันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กำหนดแนวทาง 5 เอส (5 S) ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในด้านความเร็ว (Speed) ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการพิจารณาอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้ปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย อย. ได้พัฒนา การให้บริการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission) เพิ่มเติมอีก 17 กระบวนงาน ดังนี้ 1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (14 กระบวนงาน) 2. การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (กรณีสถานที่ใหม่ กรณีที่มีสารสำคัญ Naphthalene และกรณีนำเข้าวัตถุดิบกำจัดแมลงเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง) 3. การขออนุญาตนำเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย 4. การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. มีแผนให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 20 กระบวนงาน ภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งจะครอบคลุมทุกกระบวนงานที่ให้บริการด้านวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย โทร 0 2590 7384, 0 2590 7303, 0 2590 7305 - 6 และ 0 2590 7298 หรือศึกษาคู่มือการใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย หรือ URL:https://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/E-service.aspx