medicalfocusth

มูลนิธิ รพร. ร่วมกับ กรมวิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็งทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
มูลนิธิ รพร. ร่วมกับ กรมวิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็งทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ เพื่อการธำรงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งการให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 15189, ISO 15190 และระบบคุณภาพมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข MOPH Standard ส่งผลให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเจ็บป่วย

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กำเนิดขึ้นจากความรักและศรัทธาของปวงประชาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับให้บริการแก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัครและประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ มีบทบาทในการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลและระดับประเทศ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากล ISO 15189, ISO 15190 และระบบคุณภาพมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข MOPH Standard

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมาอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง 21 แห่ง รวมถึงประยุกต์ระบบคุณภาพและบริการลงสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น นวัตกรรมแอพพลิเคชัน Thai Health Dee ให้ประชาชนใช้ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสุขภาพด้วยตนเอง และนวัตกรรม “เอี๊ยมช่วยน้อง” เป็นการออกแบบชุดสำหรับล็อกตัวเด็กแรกเกิดถึงสามเดือนเพื่อให้อยู่ในทาทางที่ถูกต้องทำให้ถ่ายภาพรังสีได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ศรัทธาของประชาชนตลอดไป

“ก้าวต่อไปของการร่วมมือพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คือ การเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายให้กับห้องปฏิบัติการอื่นทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วประเทศต่อไป” นายแพทย์ศุภกิจกล่าว