medicalfocusth

กรมควบคุมโรค มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
 กรมควบคุมโรค มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
กรมควบคุมโรค มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน สำหรับการจัดบริการเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค 75 แห่งทั่วประเทศ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center) สำหรับการจัดบริการเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค และภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน (DIC-Cluster) ในระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในกลุ่มประชากรหลัก ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ปี 2563

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 และยุติวัณโรค ภายในปี 2564 ให้ได้ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยต้องการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้น้อยกว่า 1,000 รายต่อปี ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ ไม่เกิน 4,000 รายต่อปี ลดการรังเกียจ การเลือกปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับเอดส์และเพศภาวะ ลดลง 90% ภายในปี 2573 ลดอัตราอุบัติการณ์วัณโรค 12.5% หรือลดจาก 171 คนต่อแสนประชากร ในปี 2557 ให้เหลือ 88 คน ต่อแสนประชากร ในปี 2564

ทั้งนี้การประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center) และภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน (DIC-Cluster) ในระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อทำให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ และเกิดความยั่งยืน โดยการเชื่อมต่อระหว่างงานบริการเชิงรุกกับงานให้บริการด้านสุขภาพในหน่วยบริการทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับอำเภอ ซึ่งการพัฒนาให้เกิดภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชนนี้ จะส่งผลต่อการบรรลุนโยบายยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคของประเทศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งหมด 75 แห่ง ได้แก่ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชนในระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 2 แห่ง ภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน (DIC-Cluster) ระดับเพชร จำนวน 3 แห่ง ศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center) ระดับเพชร จำนวน 60 แห่ง และศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center) ระดับทอง จำนวน 10 แห่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ ทัณฑสถาน ภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม จำนวนทั้งสิ้น 170 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422