medicalfocusth

ม.มหิดล - SCGP ร่วมพัฒนาชุด PPE กระดาษ หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ Covid-19
ม.มหิดล - SCGP ร่วมพัฒนาชุด PPE กระดาษ หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ Covid-19
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 พระราชทานกำเนิด คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งแรกของไทย โดยมีพระราชดำรัสที่ถือเป็นปณิธานของพยาบาลทุกคนว่า "..การพยาบาลนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แต่การพยาบาลอย่างเดียว ย่อมเป็นประโยชน์สำหรับบำรุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย"

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติ Covid-19 "พยาบาล" เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาวะของประชาชน ซึ่งการที่จะทำหน้าที่พยาบาลได้อย่างสมบูรณ์แบบตามพระราชดำรัสฯ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายควรได้รับการดูแลป้องกันเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไปด้วย ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipment) ที่ทำมาจากกระดาษ ซึ่งพัฒนาโดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท SCG Packaging Public Company Limited (SCGP) เพื่อช่วยเหลือพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน "ด่านหน้า" ของการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงวิกฤตินี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องการป้องกันโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของโลกและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Covid-19 ที่แพร่ระบาด ซึ่งเป็นการร่วมกับภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมชุด PPE กระดาษนี้มุ่งผลเพื่อความปลอดภัยของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายในช่วงวิกฤติ Covid-19 โดยไม่ได้มุ่งประโยชน์แต่ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งภาควิชาฯ ได้เป็นแกนนำในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดดังกล่าวมาแล้วถึง 9 รุ่น จนได้มาตรฐานการป้องกันสูงสุดระดับ 3 ที่สามารถป้องกันได้ทั้งน้ำและเลือด โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้วจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้จัดทำเป็น 2 แบบ คือ ชุด PPE และชุดคลุมผ่าตัด (Surgical Gown) แล้วนำ feedback ที่ได้จากการทดลองใช้ชุดไปปรับปรุงจนได้ผลที่เป็นมาตรฐานน่าพอใจ ใส่สบายไร้ตะเข็บ และจะมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยจะได้นำชุด PPE กระดาษ มาทดลองใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ โดยนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางมาจากโรงพยาบาล 37 แห่งทั่วประเทศไทย

"มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ใช่องค์กรแสวงหาผลกำไร (Non-profit Organization) จากการพัฒนานวัตกรรม แต่เราทำเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ ให้สังคมปลอดภัยและอยู่รอด ซึ่งนอกจากจะเป็นการตามรอยพระปณิธานแห่งวิชาชีพพยาบาลของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้ว ยังเป็นการสืบสานพระปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อีกด้วย ดั่งพระราชดำรัส "ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ" รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวทิ้งท้าย

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30
"การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด" (Smart Health Care on Digital World) ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 แบบออนไลน์ 100% ผ่าน Zoom พบกับหัวข้อบรรยายน่าสนใจที่เกี่ยวข้องมากมาย พร้อมติดตามการบรรยายพิเศษ โดย "นิ้วกลม" คุณสรายุทธ เฮ้งสวัสดิ์ เรื่อง "ความสุขสร้างได้อย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล" ได้ที่ https://ns.mahidol.ac.th/digitalhealth2021/regis.html ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 (ศิษย์เก่าลดพิเศษ) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB: Faculty of Nursing Mahidol University

(สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210)