medicalfocusth

วันที่ 13-14 มี.ค. 2564 สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการ North-Eastern Endocrine Conference "NEEC 2021"
วันที่ 13-14 มี.ค. 2564 สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการ North-Eastern Endocrine Conference
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการ North-Eastern Endocrine Conference "NEEC 2021" โดยสามารถเลือกเข้าประชุมได้ทั้งแบบ onsite และ online ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/NEECendo/