medicalfocusth

การประชุมและเสวนาเรื่อง "แนวทางการส่งตรวจทางพันธุกรรมที่เหมาะสม"
การประชุมและเสวนาเรื่อง
กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ ได้จัดประชุมและเสวนาเรื่อง "แนวทางการส่งตรวจทางพันธุกรรมที่เหมาะสม" (Ethics,Legal and Social Implication in Geneomics Era) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

ศ.นพ. ธันยชัย สุระ นายกสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวถึงการจัดการประชุมและเสวนาครั้งนี้ ต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุม และปาฐกถา เรื่อง "บทบาทของจีโนมมนุษย์กับสุขภาพของโลก โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นอกจากนี้มีการอภิปรายหมู่หลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจทั้งสิ้น ได้แก่

1. "อนาคตของเด็กสามารถบอกได้จากการตรวจยีนจริงหรือ” (Genetic testing in children and prediction of their future) โดย ผศ.นพ. วรวุฒิ เชยประเสริฐ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ผู้ก่อตั้งแฟนเพจเรื่องการเลี้ยงลูกชื่อดัง "เลี้ยงลูกตามใจหมอ" อ.ดร.พญ. ธนาวดี ประชาสันต์ สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และอ.ดร.พญ. ธนาวดี ประชาสันต์ สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ สาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

2. “ประโยชน์ของการทดสอบยีนเกี่ยวกับโภชนาการและการชะลอวัย” (Benefit of Genetic testing & nutrigenomics for wellness & aging) โดย อ.ดร.นพ. ดลนิภัทร์ เดชสุพงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ.พญ. อรพิชญา ศรีวรรโณภาส หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอ.ดร.นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

3.“การตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรมแบบครอบคลุม” (Expanded Carrier Screening) โดย รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ อ.ดร.พญ. ธนาวดี ประชาสันต์ โดยมี ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

4.“ประชาชนทั่วไปควรได้รับการตรวจคัดกรองยีนก่อมะเร็งหรือไม่” (Cancer & genetic testing, should we screen in all people?) โดย ผศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอ.พญ. นภา ปริญญานิติกูล สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

5.ถาม-ตอบ ประเด็นที่น่าสนใจ “การส่งตรวจจีโนมกับผลกระทบทางการแพทย์ในปัจจุบัน” (Impact of Genomic testing to Medicine) โดยอ.นพ. สุรพงศ์ อำพันธ์วงษ์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการแพทย์และธุรกิจต่างประเทศ เครือโรงพยาบาลพญาไท และศ.นพ. ธันยชัย สุระ นายกสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ โดยมี ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมและเสวนาในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับข้อมูลและแนวคิดที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ต่อไป