medicalfocusth

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพร้อมตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบเชื้อตาย Adenoviral vector และ DNA หรือ mRNA รองรับการขึ้นทะเบียนวัคซีน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไปทั่วโลก ประกอบกับวัคซีนได้มีการฉีดให้กับประชากรในหลายประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีความต้องการวัคซีน เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่จะนำมาใช้ในประเทศ จึงได้เตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพวัคซีน COVID-19 ในรูปแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาขึ้น โดยขณะนี้สามารถตรวจวิเคราะห์วัคซีนรูปแบบเชื้อตาย (Inactivated) รูปแบบ Adenoviral vector และรูปแบบ DNA หรือ mRNA เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกระบวนการทดสอบดังกล่าว จะเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้มีวัคซีนทันใช้

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเติมเพิ่มว่า รัฐบาลมีแผนจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรไทย ในปี 2564 จำนวน 33,000,000 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ ในระยะเร่งด่วนได้เตรียมจัดหาวัคซีนจากบริษัท Sinovac Biotech จำกัด ของประเทศจีนร้อยละ 10 ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 และการจัดหาวัคซีนจากการตกลงแบบทวิภาคี Bilateral Agreement กับบริษัท AstraZeneca จำกัด ร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือนมิถุนายน 2564 แหล่งที่ 3 เป็นการจัดหาจาก COVAX facility ร้อยละ 20 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อมีการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทยแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนได้ทันตามระยะเวลาที่ต้องการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล