medicalfocusth

วันที่ 5-6 ส.ค.2564 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8
วันที่ 5-6 ส.ค.2564  สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8 "Reconstructive Urology" ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 0 2716 6672 E-mail : thaiuro@gmail.com https://www.tuanet.org/