medicalfocusth

วันที่ 21-23 ต.ค.2564 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 32
วันที่ 21-23 ต.ค.2564  สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 32
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 0 2716 6672 E-mail : thaiuro@gmail.com
https://www.tuanet.org/