medicalfocusth

แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญประชุมคณะกรรมการแพทย

สภา วาระใหม่ พ.ศ.2564 – 2566 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ ทั้ง 30 ท่าน ซึ่งในการครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายกแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566

โดยมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะผู้บริหารแพทยสภาชุดใหม่ ประกอบด้วย
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง
พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา
นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เหรัญญิกแพทยสภา