medicalfocusth

วันที่ 16, 18 – 19 มี.ค. 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
วันที่ 16, 18 – 19 มี.ค. 2564   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Children & Nature-deficit Disorder เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ” (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings)ในวันที่ 16, 18 – 19 มีนาคม 2564 เนื่องจากในสังคมของเราเด็ก ๆ ได้ถูกทำให้ขาดธรรมชาติ และน้อยคนนักที่จะตระหนักถึงความรุนแรงที่โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ธรรมชาติในชีวิตลูกๆ ของเรา

การประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูและรักษาเด็กกับโรคขาดธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อที่หน้าสนใจ
1. การบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน”โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. กล่าวต้อนรับและนำการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปาฐกถา หัวข้อ “Children & Nature-deficit Disorder เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และ อาจารย์ดิสสกร กุนธร เจ้าของไอเดียสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (สถาปัตย์) สนามเด็กเล่นธรรมชาติ

4. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เข็นเด็กยุคไซเบอร์: เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ขาดธรรมชาติ” โดย แพทย์หญิงเบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้ก่อตั้ง เฟสบุ๊คแฟนเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา”

สอบถามข้อมูลการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-441-0601-10 ต่อ 1201,1417 หรือ 09 2414 5296 (ในวันและเวลาราชการ) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แล้วเรามาช่วยกันรักษาเด็กให้หายจากโรคขาดธรรมชาติกัน... ได้ที่ Link: http://bit.ly/3ayf3MP หรือ SCAN QR-CODE ได้