medicalfocusth

ม.มหิดล จัดวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” เฟ้นหาฮีโร่ส่งเสริมสุขภาวะไทย
ม.มหิดล จัดวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” เฟ้นหาฮีโร่ส่งเสริมสุขภาวะไทย
ในช่วงวิกฤติ COVID-19 นักเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งนักศึกษาในสาขาดังกล่าว ถือเป็นความหวังของการเป็นผู้นำ หรือฮีโร่ด้านการส่งเสริมสุขภาวะของไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้นิยามของการมีสุขภาวะดี ใน 4 มิติ คือ สุขภาพกาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งการมีสุขภาวะดีในระยะยาว ควรเริ่มต้นเสียตั้งแต่เนิ่นๆ ในวัย Pre-aging หรืออายุตั้งแต่ 25 - 59 ปี แทนที่จะไปตั้งต้นตั้งแต่อายุ 60 ปี หรือในช่วงสูงวัย ซึ่งอาจจะสายเกินไป โดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมด้วยบุคลากร องค์ความรู้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการมี “สุขภาวะที่จับต้องได้” ซึ่งประเมินด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่เปิดให้บริการประชาชน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย

นับเป็นครั้งแรกที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” ขึ้นเพื่อเฟ้นหาฮีโร่ด้านการส่งเสริมสุขภาวะของไทย ที่จะได้ก้าวออกมา เป็นผู้นำการขับเคลื่อนทางสังคม (Change Agent) ซึ่งเป็นต้นแบบในการร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการแบ่งปัน พร้อมทั้งส่งมอบสุขภาวะที่ดีให้เป็นรางวัล ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และบุคคลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประชาชนได้รู้เท่าทันเรื่องของสุขภาพตัวเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมในอนาคต ก็จะได้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตตลอดช่วงอายุขัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า กิจกรรมวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ทางคณะฯ ยังคาดหวังให้ประชาชนได้มีสุขภาพใจที่ดีและมีความสุขร่วมด้วย เนื่องจากเมื่อเวลาเราได้วิ่ง ร่างกายจะหลั่ง “ฮอร์โมนแห่งความสุข” ออกมา เป็นความสุขที่ได้จากการวิ่ง นอกจากนี้ ยังได้มี “ความสุขจากการเป็นผู้ให้” เนื่องจากรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคของ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ผู้สมัครร่วมกิจกรรมวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” นอกจากจะได้รับเสื้อ และบัตรส่วนลด 10% สำหรับบริการตรวจสุขภาพ และบริการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้ที่สามารถสะสมระยะทางจนครบ 42 กิโลเมตร จะได้รับเหรียญตามมาตรฐานการจัดวิ่ง แล้วยังสามารถลุ้นรับบัตรตรวจสุขภาพฟรี จำนวน 100 รางวัล (สำหรับผู้ที่สะสมระยะทางวิ่งได้ 10 อันดับแรกในกลุ่มช่วงอายุที่กำหนด) ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดูแลสุขภาพทางกาย-ใจ อีกด้วย

ขอเชิญชวนผู้ใส่ใจสุขภาพและรักการวิ่งเพื่อออกกำลังกายสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564 และเริ่มสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 ทาง http://race.thai.run/mumtrun

ติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” ได้ที่ Facebook: Faculty of Medical Technology, Mahidol University (MUMT) และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสุขภาพต่างๆ ของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดูแลสุขภาพทางกาย-ใจ ได้ที่ Line Official :

@MUMTHEALTH โทร. 09 3554 5230

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210