medicalfocusth

การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 36 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 36 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 36
Theme : Esan Surgical Network
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรมอวาณี ขอนแก่น โฮเทล แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จัดโดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-363252 Email : mdcli03@kku.ac.th