medicalfocusth

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และท่านที่สนใจ ร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี