medicalfocusth

ศูนย์โรคการนอนหลับรามาธิบดี กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2022
ศูนย์โรคการนอนหลับรามาธิบดี กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2022
“นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง”

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2022 “นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง” เนื่องในวันนอนหลับโลก เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนอนหลับที่ดีและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในการนอนหลับ โดยได้รับเกียรติจาก อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล รวมทั้งการบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับสาระเรื่องการนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์โรคการนอนหลับ การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอ TIKTOK และมอบรางวัลชนะเลิศประกวดเพลงวันนอนหลับโลกของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล