medicalfocusth

ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2566 - 2568 จำนวน 32 ท่าน
ประกาศรับสมัคร  กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2566 - 2568 จำนวน 32 ท่าน
ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา
ในวาระ พ.ศ.2566 - 2568 จำนวน 32 ท่าน
ยื่นใบสมัคร
วันที่ 1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.
คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครกรรมการแพทยสภา
• เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ
• เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://tmc.or.th/News/News-and-Activities/891
• พิมพ์รายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิกแพทยสภา ด้วยฟอนต์ Angsana ขนาด 14 ไม่เกิน 15 บรรทัด
• พร้อมแนบรูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัคร (แผ่นซีดี หรือแฟลชไดรฟ์ หรือนำส่งมายัง E-mail: pr@tmc.or.th ภายในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง)
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนส่งใบสมัคร ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ส่งสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาเท่านั้น
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ โทร. 02-590-1888
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก https://tmc.or.th/News/News-and-Activities/891