medicalfocusth

“การดูแลฟันให้แข็งแรงในเด็กที่มีพัฒนาการตามวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
“การดูแลฟันให้แข็งแรงในเด็กที่มีพัฒนาการตามวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ
ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.
หัวข้อ “การดูแลฟันให้แข็งแรงในเด็กที่มีพัฒนาการตามวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
โดยวิทยากร
ศ.(พิเศษ) ท.ญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
ดำเนินรายการโดย
พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย