medicalfocusth

การประชุมวิชาการ สำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประชุมวิชาการ สำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประชุมวิชาการ สำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 19-21 ธ.ค. 2565
ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน เข้าประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา ไม่มีค่าลงทะเบียน
สามารถนำเสนอผลงานวิชาการได้ (มีรางวัล)
ที่พักมีส่วนลด สำหรับผู้เข้าประชุม
เพียง search medasc2022 หรือ scan QR code #เชียงรายอากาศดี #เชียงรายน่าเที่ยว